OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

V Allegro Retail a.s., IČO: 26204967 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících, adresátech zásilek a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A.Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Pokud využijete naše služby, pracujeme také se jménem a příjmením, údaji o objednaných službách, údaji o vašich zásilkách a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;

 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích a nastavení newsletterů;

 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy, nastavení newsletterů, vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;

 4. údaje o objednaných službách, kterými jsou zejména údaje o přepravovaných zásilkách, které si u nás vy nebo vaše společnost objednala, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;

 5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy využíváte naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

 6. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které vám poskytneme nebo které u nás objednáte, údajů o vašem chování na webu;

 7. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou pobočky, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na pobočkách.

B.Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže si u nás objednáte službu, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či u nás objednáte službu. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši pobočku.

B.1.Pokud navštívíte náš web

B.1.1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Informace o využívání cookies a dalších technologií společností Allegro Retail a.s. a o předání údajů reklamním a sociálním sítím naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

B.2.Pokud použijete naší mobilní aplikaci

V případě, že použijete naší aplikaci, provádíme obdobná zpracování, jako když navštívíte náš web, proto se vás týkají i zpracování popsaná v sekci Pokud navštívíte náš web a dále následující zpracování:

 1. Pokud se u nás zaregistrujete

  Pokud použijete naší mobilní aplikaci, musíte si u nás vytvořit registraci. V takovém případě provádíme následující zpracování:

  1. Zpracování na základě plnění smlouvy

   Pokud si vytvoříte účet pro použití mobilní aplikace WE|DO, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o objednaných službách (pokud si je u nás objednáte nebo jste adresátem zásilky), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

  2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

   Pokud si vytvoříte účet pro použití mobilní aplikace WE|DO, identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o objednaných službách (pokud si je u nás objednáte nebo jste adresátem zásilky) a údaje o vašem chování na webu také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

   • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a

   • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, push notifikací prostřednictvím aplikace, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu či v mobilní aplikaci; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme (pokud toto v nastavení mobilní aplikace nebo vašeho telefonu nevypnete). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

   • Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout v nastavení aplikace nebo vašeho mobilního telefonu.

   • Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web.

   • Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.

  3. Zpracování na základě vašeho souhlasu

   Pokud nám při použití mobilní aplikace udělíte souhlas, budeme vám prostřednictvím mobilní aplikace zobrazovat reklamní sdělení, přičemž budeme postupovat, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení mobilní aplikace nebo vašeho telefonu.

   Pokud při použití mobilní aplikace budete chtít zobrazit nejbližší výdejní místa nebo boxy, zobrazíme vám je na základě polohy odvozené z vaší IP adresy, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web. Pokud nám při použití mobilní aplikace nebo v nastavení vašeho telefonu udělíte souhlas, použijeme polohové informace získané z vašeho telefonu k přesnému určení nejbližších výdejních míst nebo boxů. Toto využití údajů je v návaznosti na nastavení mobilní aplikace a vašeho telefonu buďto jednorázové, nebo kontinuální. Nastavení můžete v mobilní aplikaci či v nastavení vašeho telefonu kdykoliv změnit.

B.3.Pokud u nás objednáte přepravu zásilky

V případě, že u nás objednáte přepravu zásilky, provádíme následující zpracování:

  1. Zpracování na základě plnění smlouvy

   Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte přepravu zásilky, zpracováváme za účelem přepravy a sledování zásilky</strong vaše <strongidentifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách</strong.

   Jestliže u nás objednáte přepravu zásilky jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem dodání našich služeb vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

   To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

   • abychom s vámi mohli o přepravované zásilce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení;

   • pro potřeby platby za přepravu;

   • pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším přepravním a pojistným partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

   • v souvislosti s reklamací přepravy;

   • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu přepravy příslušné zásilky.

 1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

  Pokud u nás objednáte přepravu zásilky, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

  Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

  Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje objednaných službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 6 měsíců.

  Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 2. Zpracování na základě plnění právních povinností

  I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  • zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách,

  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud přepravu objednáte jako fyzická osoba),

  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

  Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vámi objednané službě.

C.Pokud se u nás vy nebo vaše společnost zaregistrujete nebo s námi uzavřete smlouvu

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web.

V případě, že se Vy nebo Vaše společnost u nás zaregistrujete nebo s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb, provádíme následující zpracování:

 1. Zpracování na základě plnění smlouvy

  Pokud se u nás zaregistrujete, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte přepravu), na základě plnění smlouvy s Vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš klientský účet. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu trvání Vaší registrace u nás.

  Pokud se u nás zregistrujete jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje ke stejnému účelu, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

 2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

  Pokud se u nás zaregistrujete, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte přepravu) a údaje o Vašem chování na webu také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

  • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a

  • poskytováním nabídek, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

  Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu trvání Vaší registrace u nás a jeden rok poté.

  Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

C.2.Pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána

Pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přepravy a sledování zásilky, kde je naším oprávněným zájmem splnění smlouvy s objednatelem přepravy;

 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;

 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

 • zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách;

 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu vztahující se k plnění smlouvy s naším zákazníkem týkající se vaší zásilky.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

C.3.Pokud jste zapojeni do Partnerské výdejní a podací sítě WE|DO

Pokud se jako fyzická osoba zapojíte do Partnerské výdejní a podací sítě, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem realizace přepravy a sledování zásilky, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, které vyřizujete pro účely příjmu, přepravy a výdeje zásilek a pro účely plnění smlouvy uzavřené s Vámi.

Jestliže se zaregistrujete do Partnerské výdejní a podací sítě jako zástupce právnické osoby, zpracováváme stejné údaje za stejnými účely, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem poskytování služeb našim zákazníkům, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s vámi mohli o přepravovaných zásilkách komunikovat;

 • zobrazovat odesílateli a adresátovi zásilky informace o jejím stavu;

 • pro potřeby vyúčtování plateb za vaše služby;

 • v souvislosti s reklamacemi přepravy a služeb;

 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu vaší registrace v Partnerské výdejní a podací síti WE|DO.

 1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

  Pokud se zaregistrujete do Partnerské výdejní a podací sítě WEIDO, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, které vyřizujete, také na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

  Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

  Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, které vyřizujete za účelem zasílání novinek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde informace o nových produktech a službách. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu trvání spolupráce.

  Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 2. Zpracování na základě plnění právních povinností

  I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, které vyřizujete, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud přepravu objednáte jako fyzická osoba),

  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

  • zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.

  Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu až deseti let od vydání posledního dokladu týkajícího se spolupráce.

C.4.Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás objednali naše služby a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste adresátem zásilky a váš požadavek se vztahuje k zásilce, můžeme toto zpracování realizovat na základě oprávněného zájmu;

 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;

 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás uplatníte reklamaci;

 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro účely související s poskytováním služeb můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Pro účel analýzy pro zlepšování kvality našich služeb osobní údaje uchováváme po dobu 6 měsíců.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

D.Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, vyzvednutí a přepravy zásilky a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

  • pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána, našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána, konkrétně

   • partnerům zajišťujícím přepravu zásilek, jako jsou:

    Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 613 29 266;

    První novinová společnost a.s., IČO: 457 95 533;

    Raben Logistics Czech s.r.o., IČO: 247 05 128;

    Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983;

    Direct Parcel Distribution SK s. r. o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovensko;

    Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánská cesta 9, 975 99 Bánská Bystrica, Slovensko;

    WE|DO SK s.r.o., se sídlem Galvaniho 6, 821 04, Bratislava, Slovensko;

    CEVA Logistics Slovakia, s.r.o., se sídlem Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;

    IN TIME, s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka při Dunaji, Slovensko;

    a další uvedení na stránkách naší společnosti.

   • partnerům zajišťujícím pojistné služby v případě řešení pojistné události, jako je:

    RENOMIA, a.s., IČO: 48391301.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

  1. naši partneři zajišťující provoz;

  2. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, Irsko v rámci služby Google Workspace a služby Google Analytics, https://policies.google.com/privacy;

  3. poskytovatelé CRM (Customer Relationship Management) systémů jako je RAYNET s.r.o., IČO: 268 43 820, https://raynet.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/;

  4. provozovatelé marketingových nástrojů, jako je The Rocket Science Group LLC se sídlem 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000, Atlanta, GA, 30308-2172, Spojené státy americké v rámci služby Mailchimp, nebo společnosti Imper CZ s.r.o., IČO: 285 47 888, v rámci služby Leady https://imper.cz/ochrana-osobnich-udaju/;

  5. poskytovatelé SMS a komunikačních nástrojů, jako je O2 Czech Republic a.s., IČO: 601 93 336, T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681 a Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 257 88 001 v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi.

E.Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank nebo přepravních společností.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb, nebo při komunikaci s námi. V případě, že jste příjemcem zásilky, kterou přepravujeme, získáváme Vaše údaje od osoby, která tuto přepravu objednala. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu.

Pokud si u nás objednáte službu, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, zajišťujících prodej na splátky, přepravních partnerů a našich partnerů provozujících výdejní místa, například údaj o čísle vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

F.Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

G.Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo

 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole: „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

H.Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše zákaznické centrum prostřednictvím emailové adresy info@wedo.cz, případně rovněž prostřednictvím datové schránky společnosti, případně v listinné podobě na adresu sídla společnosti. V takovém případě však musí být vaše žádost opatřena úředně ověřeným podpisem.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.

Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

I.Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kromě zákaznického centra je vám ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@wedo.cz.

Loading